Menu

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z realizowaniem umów zawartych pomiędzy Wspólnotami Mieszkaniowymi, z którymi ANNDERSON spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-105) przy ul. Zwierzynieckiej 22/2 NIP: 676-247-20-77, REGON: 123021751, KRS: 0001072643 dawniej Annderson sp.jawna  (dalej jako: ANNDERSON) współpracuje oraz w związku z przepisami dotyczących przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), ANNDERSON informuje, iż przetwarza dane osobowe powierzone przez Wspólnoty Mieszkaniowe jedynie w celu realizacji zawartych umów. Dane te będą powierzane innym podmiotom na zasadach określonych w umowie powierzenia zawartej pomiędzy ANNDERSON, a daną Wspólnotą Mieszkaniową. Wspólnoty Mieszkaniowe oraz jej członkowie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO, publikujemy klauzulę informacyjną dotyczącą ANNDERSON jako Administratora danych :

  1. Administratorem danych osobowych jest ANNDERSON spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-105) przy ul. Zwierzynieckiej 22/2 NIP: 676-247-20-77, REGON: 123021751, KRS: 0001072643 dawniej Annderson sp.jawna  (dalej jako: ANNDERSON)
  2. Dane kontaktowe: tel. +48 12 378 98 24, e-mail: paulina.dudzik@annderson.pl.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
  4. Administrator nie będzie udostępniał danych, ani nie będzie przekazywał ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator będzie powierzał dane osobowe innym podmiotom na zasadach określonych w umowie powierzenia zawartej pomiędzy ANNDERSON, a daną Wspólnotą Mieszkaniową.
  5. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu zawartej umowy, maksymalnie przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy (okres terminu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 118 KC).
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
  8. Szczegółowe informacje lub pytania/wnioski w zakresie Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować do naszego Pełnomocnika ds. danych osobowych – Pani Pauliny Dudzik – pod adresem: paulina.dudzik@annderson.pl, tel. +48 12 378 98 24.